NÓSANNA IMEACHTA LE NEAMHÚSÁID MÓTARFHEITHICIL A FHÓGAIRT

F1. I gcás nach mbeidh d'fheithicil in úsáid, agus nach mbeidh sí á coinneáil in áit phoiblí, féadfaidh tú dearbhú um neamhúsáid a dhéanamh, saor in aisce, ar an idirlíon, ar an láithreán gréasáin seo, nó trí Fhoirm RF150 a chomhlánú agus a sheoladh chuig an oifig mótarchánach áitiúil. Tá fáil ar Fhoirm RF150 san oifig mótarchánach áitiúil nó trí chliceáil anseo

F2. Ní mór duit an dearbhú um neamhúsáid a dhéanamh roimh ré. Ní mór an dearbhú a dhéanamh i mí éaga an diosca cánach reatha (nó i mí éaga an dearbhaithe reatha um neamhúsáid mótarfheithicle).

I gcás go ndéantar an t-idirbheart ar líne, ba cheart duit an leathanach um Dheimhniú Ar Líne a phriontáil. I gcás go ndéantar an t-idirbheart san oifig mótarchánach áitiúil, cuirfear deimhniú an idirbhirt ar ais tríd an bpost chuig gach duine a bhfuil an fhoirm iarratais líonta isteach i gceart aige/aici, nó tabharfar ar ais é ar an láthair (sa chás go bhfuil an dearbhú curtha isteach go pearsanta).

F3. Ní féidir, ní mór é a dhéanamh roimh ré. Sa chás go mbíonn riaráistí mótarchánach dlite, ní mór iad a íoc go hiomlán agus mótarcháin a íoc i leith 3 mhí ar a laghad sular féidir dearbhú um neamhúsáid a dhéanamh. Féach C14 thíos, áfach, maidir le feithiclí a bhíonn díreach ceannaithe (nua nó athláimhe).

F4. Seolfar ar ais chugat é agus cuirfear in iúl duit go bhfuil tú dlite cáin a íoc ar fheithicil i leith tréimhse 3 mhí ar a laghad sular féidir dearbhú um neamhúsáid a dhéanamh. Tá sé tábhachtach dá bhrí sin, má tá tú chun an dearbhú a sheoladh sa phost, é a sheoladh sa phost in am le go mbainfidh sé d'oifig mhótarchánach áitiúil amach.

F5. Ní chaithfear - níl aon riachtanas ann an fhoirm a fhianú ag Stáisiún Gardaí.

F6. Ní chaithfidh agus ní bheidh, ní iarrfar ort míniú a thabhairt faoin gcúis nach bhfuiltear chun úsáid a bhaint as an bhfeithicil ná ní iarrfar ort fianaise i bhfoirm cáipéisí a chur ar fáil. Beidh fíneáil i gceist áfach agus d'fhéadfaí tréimhse príosúin a ghearradh sa chás go gciontófar tú ar dhearbhú neamhúsáide bréagach nó mí-chruinn a dhéanamh sa bhreis ar aon phionós a bhíonn agat cheana féin mar gheall nach raibh diosca mótarchánach bailí ar taispeáint agat.

F8. Trí mhí féilire an tréimhse is giorra agus dhá mhí dhéag féilire an tréimhse is faide i.e. ní féidir leat a dhearbhú nach mbeidh feithicil ar bóthar ar feadh míosa nó dhá mhí. Caithfear an dearbhú a dhéanamh do mhíonna féilire iomlána, ag tosú ar an gcéad lá den mhí agus ag críochnú ar an lá deiridh den mhí.

F10. I mí éaga do dearbhuithe reatha, féadfaidh tú dearbhú nua a dhéanamh le haghaidh tréimhse breise d' idir trí agus 12 mhí. Is féidir é seo a dhéanamh in athuair i leith na tréimhse ina bhfuil sé beartaithe agat an fheithicil a choinneáil den bhóthar.

F11. Is féidir leat an dearbhú a chealú am ar bith tríd an mótarcháin a athnuachan ar an láithreán gréasáin seo nó san oifig mótarchánach áitiúil - cuirfear tús le tréimhse bailíochta an diosca cánach ar an gcéad lá den mhí ina n-íocfaidh tú cáin ar an bhfeithicil.

F12. Cuirfear an dearbhú ar ceal go huathoibríoch ó dháta an díolacháin.

F13. Ní féidir, caithfidh tú dearbhú nua a dhéanamh i leith na feithicle atá á ceannach agat. Ní mór an dearbhú a dhéanamh ar líne ar an láithreán gréasáin seo nó ag an oifig mótarchánach áitiúil laistigh de 21 lá ó dháta an díolacháin.

F14. Sa chás go bhfuil tú tar éis feithicle nua a cheannach nó sa chás go bhfuil tú tar éis feithicle athláimhe a fháil agus nach bhfuil sé ar d'intinn agat úsáid a bhaint aisti láithreach bonn, beidh 21 lá agat ó dháta a ceannaigh (mar a shonraítear é sa doiciméad clárúcháin nó san fhógra maidir le haistriú úinéireachta feithicle) chun dearbhú um neamhúsáid a chur ar fáil. Sa chás sin, bheidh feidhm leis an dearbhú ón gcéad lá den mhí ina ndéantar an díolachán nó ón gcéad lá den mhí ina gcláraítear feithicil nua.

Cinntigh go gcuireann tú an té atá ag díol na feithicle ar an eolas go bhfuil sé ar intinn agat a dhearbhú nach mbeidh an fheithicil ar bóthar agus gur chóir dó/di a chinntiú go gcuirtear an t-athrú úinéireachta in iúl don Chomhad Náisiúnta Feithiclí agus Tiománaithe chomh luath agus is féidir.

F15. Is féidir an fheithicil a úsáid le linn tréimhse neamhúsáide sa dá chás seo a leanas:

  • í a thabhairt chuig agus as an ionad tástála; nó
  • í a thabhairt áit éigin chun deisiúcháin a dhéanamh uirthi tar éis atástála, nó í a thabhairt ar ais chuig an áit ina mbíonn sí coinnithe nuair nach bhfuil sí ar bóthar i ndiaidh na ndeisiúchán. Ní féidir an fheithicil a úsáid sa chás seo ach amháin sa chás go mbíonn coinne déanta cheana féin don atástáil.

Bíonn na rialacha céanna i bhfeidhm i leith tástála ródacmhainneachta d'fheithiclí tástála.
Má tá tú chun feithicil a thabhairt chuig ionad tástála nó chuig nó as ionad deisiúcháin tar éis di teipeadh sa tástáil, moltar duit cóip den choinne i gcomhar na tástála nó na hatástála a bheith ar iompar agat.

F16. Ní féidir, ní féidir leat an fheithicil a choinneáil ná a úsáid in áit phoiblí tráth a mbíonn dearbhú i bhfeidhm nach mbeidh feithicil ar an mbóthar. Ní mór an fheithicil a choinneáil isteach ón mbóthar agus ní in áit phoiblí chun dliteanas i leith mótarchánach a sheachaint (mar aon le pionóis i leith neamhíocaíochta mótarchánach agus i leith dearbhú bréagach a dhéanamh nach bhfuil feithicil ar bóthar).

F17. Is féidir sa chás go gcáilíonn tú i leith aisíocaíochta faoi na rialacha atá ann faoi láthair. Áirítear orthu sin; má ghoidtear an fheithicil agus murar féidir í a aisghabháil, má dhéantar feithicil a dhiúscairt nó a easpórtáil go buan, nó má choinníonn tú feithicil den bhóthar ar chúiseanna tinnis, nó go mbíonn tú imithe as an Stát ar chúiseanna gnó nó oideachais nó ar sheirbhís thar lear le hÓglaigh na hÉireann. Sna cásanna sin ar fad, ní mór go mbeadh tréimhse trí mhí ar a laghad ar an diosca.

F18. Comhlánaigh Foirm RF120 - Iarratas ar Aisíoc Motarchánach - chun aisíocaíocht a fháil. Ní gá duit dearbhú um neamhúsáid ar leithligh a chomhlánú chun an tréimhse lena mbaineann an t-aisíoc a chlúdach. Má bhíonn an fheithicil den bhóthar ar feadh tréimhse i ndiaidh dháta éaga an diosca, áfach, beidh ort Foirm RF150 a chomhlánú agus a chur ar aghaidh mí roimh thús na tréimhse sin.

F19. Ní féidir, ní cheadófar duit a dhearbhú nach mbeidh an fheithicil ar bóthar i gcás ar bith ina mbíonn riaráistí le n-íoc - ní mór na riaráistí a íoc agus mótarcháin a chur ar an bhfeithicil ar feadh tréimhse trí mhí ar a laghad sula gceadófar duit a dhearbhú nach mbeidh an fheithicil ar bóthar.

F20. Ba chóir ionas go gcoinneofa í taifead na feithicle cothrom le dáta.